Badanie krawędziowych połączeń płyta-słup w stadium awaryjnym wywołanym przebiciem

Turn on JavaScript!

Jak zaprojektować zbrojenie połączeń krawędziowych płyta-słup, aby po wystąpieniu przebicia zapewnić jak najdłużej możliwość przeniesienia przez strop dalszych obciążeń?

W biuletynie zawarto opis, wyniki oraz wnioski z badania wykonanego w 2016 roku w Katedrze Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej. Badanie to było kontynuacją przeprowadzonych w 2007 roku prac nad rozpoznaniem zachowania się tego typu konstrukcji w przypadku wystąpienia przebicia nad słupem środkowym.

Większość prowadzonych dotychczas badań połączenia płyta-słup dotyczyło różnych sposobów zbrojenia oraz sprawdzenia modeli i metod obliczeniowych, a także skuteczności różnych sposobów wzmocnienia tych stref konstrukcji. Niewiele uwagi poświęcono zachowaniu się strefy przysłupowej w stadium awaryjnym – po przebiciu. Fazy tej na etapie projektowania często się nie uwzględnia. Konieczność uwzględnienie przez projektantów tego zjawiska wymuszona została przepisami normy PN-EN 1991-1-1:2004. Bardziej jednoznaczne wymagania w tym względzie, niezależne od przepisów konstrukcyjnych zawartych obecnie w PN-EN 1992-1-1:2008, zamieszczono w normie PN-EN 1991-1-7:2008.

Autorzy:

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski
dr inż. Barbara Wieczorek
dr inż. Mirosław Wieczorek