Badanie na przebicie - cz. 3

Turn on JavaScript!

Badania zachowania się połączeń płyta-słup zbrojonych stalą EPSTAL o wysokiej ciągliwości w stadium awaryjnym wywołanym przebiciem. Połączenia zbrojone według Model Code 2010.

Wymagania normowe

W badaniu odwołano się do wytycznych projektowych Model Code 2010, związanych z zastosowaniem zbrojenia zabezpieczającego połączenie płyta-słup po przebiciu, określanego jako zbrojenie integrujące. Model Code 2010 wymaga, aby w przypadku połączenia wewnętrznego, zbrojenie to składało się z co najmniej czterech krzyżujących się prętów lub ośmiu prętów niepołączonych ze sobą, ale odpowiednio zakotwionych w słupie. W przypadku połączenia krawędziowego należy domniemywać, że liczba odpowiednio zakotwionych prętów wynosi sześć – Model Code 2010 nie wskazuje bezpośrednio rozwiązania dla połączeń krawędziowych.

Zawsze należy pamiętać o odpowiednim zakotwieniu prętów zbrojenia integrującego. Wnioski z badania jasno pokazują, że brak odpowiedniego zakotwienia znacząco obniża nośność konstrukcji w sytuacji awaryjnej po przebiciu.

Cel badań

W celu doświadczalnej weryfikacji wytycznych Model Code 2010 przeprowadzono badania
laboratoryjne, które objęły modele stanowiące fragment ustroju płytowo-słupowego. Modele badawcze
wykonano jako monolityczny element w postaci prostokątnej, żelbetowej płyty o stałej wysokości z
usytuowanym od dołu słupem o kwadratowym przekroju poprzecznym. W zakresie prezentowanych
badań wykonano trzy modele badawcze:

  • model połączenia wewnętrznego ze zbrojeniem integrującym wykonanym z prostych prętów
    kotwionych przyczepnościowo w modelu (Model 1);
  • model połączenia wewnętrznego ze zbrojeniem integrującym wykonanym z odgiętych prętów
    kotwionych przyczepnościowo w modelu (Model 2);
  • model połączenia krawędziowego ze zbrojeniem integrującym wykonanym z odgiętych
    prętów kotwionych mechanicznie poza modelem w stanowisku badawczym (Model 3).

Przebieg badań

Program badań obejmował przeprowadzenie dwóch faz obciążenia. W pierwszej fazie model
obciążano aż do zniszczenia przez przebicie, a następnie w drugiej fazie po przebiciu obciążenie
zwiększano do chwili zerwania kolejnych prętów zbrojenia dolnego krzyżującego się nad słupem.


 Szczegółowe sprawozdanie z badania oraz wnioski i zalecenia autorskie dostępne będą w Biuletynie Technicznym nr 9 (premiera 06.03.2018 r.).


 

 

 

Data publikacji: 01.02.2018